Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će, prema riječima resornog ministra Vladimira Jokovića, učiniti sve kako bi se suzbila siva ekonomija u oblasti davanja državnih šuma na koriščenje, jer se procedure, kako tvrdi, moraju strogo poštovati.

On je na sjednici Odbora Udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore (PKCG), najavio da će uskoro biti raspisan i poseban javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za preduzeća koja imaju od jednog do deset zaposlenih.

To će, kako je objašnjeno iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, predstavljati jedan od načina da manji drvoprerađivači dođu do sirovine, što su privrednici tokom sjednice posebno pozdravili.

Joković je istakao i da se uskoro očekuje formiranje Javnog državnog preduzeća za šume, što bi doprinijelo sprečavanju bespravne eksploatacije šume.

On je takođe najavio da su u toku izmjene i dopune Zakona o šumama, te donošenje Nove strategije razvoja šumarstva za naredni petogodišnji period, na osnovu kojih će se uspostaviti zakonski okvir za sprovođenje reforme sektora šumarstva.

Na sjednici je, između ostalog, razmatran Program gazdovanja šumama, Odluka o njihovom davanju na korišćenje za ovu godinu, kao i Informacija o tekućim privrednim kretanjima u prošloj godini.

Sekretar Odbora, Goran Popović, saopštio je da je ukupno ostvareni prihod po svim vidovima korišćenja šuma za prošlu godinu iznosio 9,7 miliona EUR i veći je 63,17 odsto u odnosu na 2021, u kojoj je ostvareni prihod iznosio 6,13 miliona.

Popović je naveo i da je izvoz drveta, hartije, štampe i namještaja iznosio 56,17 miliona EUR, dok je ukupno izvezeno drveta u vrijednosti od 48,13 miliona EUR, a uvezeno 41,76 miliona EUR.

U strukturi izvoza, najveći dio odnosi se na izvoz rezane građe u vrijednosti od 27,7 miliona EUR i peleta 15,6 miliona EUR.

Privrednici su se složili da je neophodno produžiti aktuelnu Odluku o privremenom ograničenju izvoza šumskih drvnih sortimenata, koja ističe u maju ove godine, na što duži rok, jer je zahvaljujući njoj, u posljednjih nekoliko godina, značajno stabilizovano tržište u ovoj oblasti.

Privrednici su istakli i da je neophodno predložiti uslove i kriterijume za vrednovanje ponuda za učešće na javnom pozivu za davanje državnih šuma na korišćenje za ovu godinu, koji će uskoro biti raspisan.

Oni smatraju i da je neophodno uraditi novi Pravilnik sa uslovima i kriterijumima, kojim bi sva preduzeća, koja uredno izmiruju poreze i doprinose, imala ravnopravne uslove na javnom pozivu i dobila količinu sirovine u odnosu na proizvodne kapacitete i broj zaposlenih radnika.

Takođe, konstatovali su i da je neophodno da nadležne institucije obavljaju bolju kontrolu kod prijava na tendere za davanje šuma na korišćenje, poručujući da u određenim kompanijma koje u njima učestvuju, postoji veliki broj fiktivnih radnika, što doprinosi nelegalnoj konkurenciji.

„Ukazali su i na zloupotrebu prava kreatora konkursa koji je kao eliminatorni dio poziva odredio broj radnika iz prošle godine. Na ovaj način, niko od novih investitora ne može da dobije šumu, kao ni preduzeća koja prošle godine nijesu dobila koncesije. Stoga, smatraju da osnovni uslov mora biti ponuđena cijena, te da je to jedini zakonski i tržišni parametar“, navodi se u saopštenju.

Joković je pozvao privrednike da prijave sve nelegalne radnje, jer niko u postupku javnog poziva, kako poručuje, ne smije biti privilegovan.

On je kazao da nikako ne bi smjeli biti prikazivani fiktivni radnici prilikom prijave na javni poziv za dodjelu šuma na korišćenje, već samo oni koji su registrovani za rad u drvopreradi.

Svako od učesnika ima pravo da uloži prigovor Komisiji za javne nabavke, što treba da učine svi koji imaju bilo kakvu sumnju, čime bi se izbjegle sve moguće malverzacije.

Načelnik Direkcije za drvnu industriju u Ministarstvu, Goran Đalović, ocijenio je da je neophodno pokrenuti i proces sertifikovanja šuma po FSC standardima.

Prema njegovim riječima, ovaj proces bi pomogao domaćoj drvnoj industriji da izađe na zapadno tržište, gdje je uslov da drvo potiče iz sertifikovanih šuma, kojima se gazduje na održiv način.

Đalović je dodao da je u toku donošenje novog pravilnika koji će sa primjenom početi u decembru naredne godine.

„Smjernice po ovom pitanju tek treba da budu donesene i postojaće određeni period za mala i srednja preduzeća da se pripreme i usklade sa njim, jer će sav teret dokazivanja i protok drvnih sortimenata pasti na proizvođača i trgovca koji stavlja robu na tržište Evropske unije (EU)“, navodi se u saopštenju.

Đalović je naveo da se očekuje pomoć evropskih eksperata, koji će ukazati šta je neophodno uraditi kako bi se ispoštovale sve smjernice.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Armin Mujević, kazao je da je u toku raspisivanje poziva za implementaciju šumarskog informacionog sistema u tom organu, kako bi se što lakše i efikasnije dobijali podaci, te pratila drvna masa, od stabla do pilane.

On je naglasio da je po pitanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu i svih gorućih problema obavijestio Jokovića i premijera Dritana Abazovića i da se trenutno radi na intenziviranju međusektorskih aktivnosti kako bi se bespravne radnje svele na minimum, a nadležne institucije djelovale što efikasnije.

Mujević je podsjetio da je Uprava donijela set mjera za spječavanje bespravnih aktivnosti u šumama, koje već daju pozitivne rezultate.

On je sugerisao svim drvoprerađivačima da ukažu na bilo kakve nelegane aktivnosti i po pitanju radnji u šumama, ali i po pitanju učesnika javnih poziva koje raspisuje Uprava, jer se nijedna od njih neće tolerisati.

Mujević je istakao da cijene, klasifikacija i pravljenje lagera drveta, kao i pošumljavanje, proces sertifikacije i informaconi sistem, nijesu laki procesi, već izuzetno zahtjevni i obimni poslovi, koji zahtjevaju određeno vrijeme i dosta pripreminih aktivnosti i analiza da bi se uspješno sproveli, zbog čega im treba pristupiti oprezno i strpljivo.

Generalni direktor Direktorata za šumarstvo, Dragan Otašević, ocijenio je da je neophodna promjena koncepta upravljanja šumama, jer prethodni model nije dao dobre rezultate.

Trebalo je da doprinese razvoju finalne prerade, što bi prije svega dalo zamajac drvnoj industriji, ali do toga nije došlo.

Otašević je kazao da je potrebno preći na uspostavljanje novog organizacionog modela, koji će omogućiti da se državnim šumama, kao dobrom od javnog interesa, gazduje na bolji, ekološki održiviji, socijalno odgovorniji i ekonomski efikasniji način.