Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, upućuje

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, ovlašćenim predlagačima:
stručnim institucijama,
organizacijama,
nevladinim organizacijama,
stručnim udruženjima,
mjesnim zajednicama,
asocijacijama lokalnih vlasti i
građanima.
1. Savjet ima predsjednika i šest članova.
Za člana Savjeta, može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana Opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.
2. Za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ne može biti biran:
– poslanik ili odbornik,
– lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe,
– izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Crne Gore i organima državne uprave,
– funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri),
– lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
3. Predlog kandidata podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem predlagača o kandidatu.
Uz predlog kandidata potrebno je dostaviti dokaz da je državljanin Crne Gore, dokaz o prebivalištu kandidata i pisanu saglasnost kandidata da prihvata kandidaturu.
4. Predlozi se podnose Skupštini opštine Nikšić-Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Njegoševa 18, neposredno ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu Vijesti, putem Lokalnog javnog emitera “Radio-Televizija Nikšić” i na web site opštine Nikšić www.niksic.me
NAPOMENA: Bliže informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Službi za skupštinske poslove (Skupština opštine Nikšić, II sprat, kancelarija broj 10) ili putem telefona 040/213-073.