potrebni konsultanti za ToMontenegro

Ministarstvo kapitalnih investicija je, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (“Sl. List CG”, br. 08/09 i 73/19), u dnevnom listu Dan dana 24.02.2022 godine objavilo Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta “Milošev krš”, Prijestonica Cetinje.

Ministarstvo kapitalnih investicija poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta “Milošev krš”, Prijestonica Cetinje. Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, broj 8/09 I 73/19) i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list Crne Gore“, broj 67/09).
Predmet koncesije su detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta “Milošev krš”, Prijestonica Cetinje.
Izvor: Mina biznis