zajednica opština, vlada
Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 24.06.2021.godine, donijela je Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “PROJECT – CONSULTING“ – Podgorica, uključujući i tri predstavnika opština, prije isteka mandata, bez navođenja razloga za njihovo razrješenje, te je imenovala novi Odbor direktora u čiji sastav nema predstavnika opština, saopštili su iz Zajednica opština Crne Gore i poručili da je ovo još jedno grubo kršenje propisa na štetu opština.
“Na istoj sjednici, Vlada je imenovala novi Odbor direktora u čiji sastav nema predstavnika opština, što je grubo kršenje Odluke o osnivanju društva, kojom je decidno propisano da se u Odbor direktora imenuju tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore”, navode iz Zajednice opština.
Ističu da je ovo samo nastavak prakse nezakonitog postupanja Vlade.
“Naime, i pored imperativne obaveze utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Vlada još uvijek nije imenovala predstavnike opština u odbore direktora četiri zdravstvene ustanove koje zdravstvenu djelatnost obavljaju za teritoriju više opština, uprkos činjenici da su prijedlozi predstavnika opština dostavljeni prije skoro tri mjeseca”, poručuju iz Zajednice opština.
Napominju da nezakonitim postupanjem Vlada na sve načine pokušava da onemogući zakonom utvrđeno pravo opština da, preko svojih predstavnika, učestvuju u upravljanju javnim službama koje obavljaju poslove od posebnog interesa za građane.
“U cilju zaštite prava opština na lokalnu samoupravu, Zajednica opština će preduzeti sve potrebne pravne radnje predviđene u pravnom sistemu Crne Gore”, zaključuju iz Zajednice opština.