Univerzitet Crne Gore-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje raspisuje konkurs za izbor u akademsko zvanje, Doktor nauka, za naučnu oblast Sportske nauke koji važi do 12. februara.

Izbor u akademsko zvanje vrši se u postupku zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore. Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i mjerilima o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od petnaest dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Univerziteta Crne Gore, Rektorat ul.Cetinjska 2, 81000 Podgorica (sa naznakom: za Naučni odbor Univerziteta Crne Gore), kontakt telefon: 020/414-234.