Is­tra­ži­va­nje kom­pa­ni­ja Ma­ster­kard pokazalo je da trećina Evro­plja­na, tač­ni­je 33 od­sto, ne­ma stal­no za­po­sle­nje, a me­đu nji­ma je 35 od­sto sta­ro­sti iz­me­đu 18 go­di­na i 34 go­di­ne.

Is­tra­ži­va­nje je ob­u­hva­ti­lo sta­nov­ni­ke Evro­pe ko­ji ne­ma­ju pri­stup zva­nič­nim fi­nan­sij­skim to­ko­vi­ma i po­ka­za­lo je da 138 mi­li­o­na Evro­plja­na ne­ma ban­kar­ski ra­čun ili pri­stup plat­nim me­to­da­ma, prenosi Dan.
Od tog bro­ja, 87 od­sto ži­vi u is­toj dr­ža­vi. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 38 od­sto is­pi­ta­ni­ka pla­ća ki­ri­ju go­to­vi­nom, a čak 88 od­sto an­ke­ti­ra­nih i osta­le tro­ško­ve pla­ća ke­šom.

Pre­ma is­tra­ži­va­nju, glav­ni raz­lo­zi za to što dio Evro­plja­na ne­ma ili ne ko­ri­sti ban­kar­ske ra­ču­ne je­ste ne­do­sta­tak zna­nja i ne­po­vje­re­nje u ban­kar­ski sek­tor. Pe­ti­na is­pi­ta­ni­ka, 20 od­sto, ne že­li da ima ban­kar­ski ra­čun, a de­set od­sto njih je re­klo da ne­ma­ju po­vje­re­nje u ban­ke.