Oglas za posao

EPCG Solar gradnja DOO Nikšić raspisuje konkurs za izvršnog direktora/icu u Nikšiću.

Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Tehnički ili Pravni ili Ekonomski fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja; eriod angažovanja: na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora; prednost imaju kandidati sa iskustvom na rukovodećim poslovima i poslovima upravljanja i kandidat sa poznavanjem engleskog jezika minimum B1 – srednji nivo, o cemu je potrebno dostaviti odgovarajuci dokaz; za Izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora; revizor drustva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva; lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva za vrijeme dok traje ta zabrana.
Oglas je objavljen 4. septe Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
069/005-544