Oglas za posao

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Direkcija društva raspisuje konkurs za operatera/ku za odnose sa kupcima.

Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: srednje obrazovanje, kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita, (program u trajanju od 4 godine); dokaz o radnom iskustvu od najmanje 6 mjeseci; ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,; uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta; dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.
Oglas je objavljen 4. Septembra. Rok za prijavu je 5 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
040/204-277
Fax: 212195