Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) pozvala je zainteresovane da do 1. avgusta dostave ponude na poziv za prodaju deset odsto akcija kompanije u blok transakciji.

EPCG planira da proda 11,8 miliona sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 8,63 eura za dionicu, navedeno je u javnom pozivu koji je objavljen na sajtu elektroenergetske kompanije.

Pravo učešća na pozivu imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta od najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom od minimum 500 miliona eura. Ponude mogu dostaviti i investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u poslednje tri godine, kapital od najmanje milijardu eura i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona u posljednjih pet godina.

Zainteresovani ponuđač uz prijavu treba da dostavi i bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja od minimum 60 dana od otvaranja ponude na iznos od pet odsto investicione vrijedonosti sopstvenih akcija.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu EPCG.

Ključni kriterijum za vrednovanje ponuda biće ponuđena cijena. Ukoliko se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim će se smatrati onaj čija je ponuda stigla prva.

Izvor: Mina