Potreban/na projekt menadžer/ka

EPCG AD Nikšić je 20.01.2023. raspisala konkurs za radno mjesto operater/ka za prikupljanje i obradu podataka, na neodređeno vrijeme.

Uslovi koje potencijalni kandidati moraju zadovoljavati:
– Srednje obrazovanje, kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita, (program u trajanju od 4 ili 3+1 godine);
– Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 6 mjeseci;
– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta,
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.
Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Radno vrijeme je 8 časova. Mjesto rada je Nikšić.