Građani Nikšića i privreda najviše duguju za utrošenu struju, odnosno iznos od preko 22 miliona eura, od čega najviše domaćinstva.

 

Uizvještajima o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i gradskih preduzeća Vodovod i kanalizacija i Komunalno poslednjih godina stalno se iskazuju velika sredstva po osnovu potraživanja od građana i privrede. Te cifre iz godine u godinu približno su iste, a na kraju prošle godine dugovanja su ukupno iznosila oko 28 miliona eura. Građani Nikšića i privreda najviše duguju za utrošenu struju, odnosno iznos od preko 22 miliona eura, od čega najviše domaćinstva. Da je loša ekonomska situacija u gradu, svjedoči i podatak da građani sve teže izdvajaju novac i za plaćanje ostalih, za razliku od struje i jeftinijih obaveza po osnovu komunalija, poput vode i odvoza smeća. Dug po tim osnovama na kraju prošle godine premašio je pet miliona eura. Za utrošenu vodu dugovanja domaćinstava i privrede u 2019. godini bila su skoro 4,2 miliona eura. Domaćinstva duguju 3,5 miliona, a privredni subjekati 680.220 eura. Vodovod ima 194 radnika kojima redovno izmiruje zarade, a prošlu godinu završili su sa pozitivnim poslovnim rezultatom od svega 22.370 eura. Da ih u poslovanju ne guše samo potraživanja, govori i to da su u 2019. samo za plate zaposlenima izdvojili oko 1,7 miliona eura, što je više od polovine sume koju su prihodovali od osnovne djelatnosti. Slične poslovne rezultate, ali i probleme, ostvarilo je i Komunalno preduzeće u kojem su zaposlena 162 radnika. Pozitivni neto rezultat preduzeću je 37.258 eura, prihodi od prodaje robe i usluga bili su 2.865.492 eura, a za zarade, naknade zarada i ostala lična primanja utrošeno je 1.776.472 eura.

“Od ukupnog iznosa potraživanja vrijednosti 1.023.350 eura nakon ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja, pravna lica sa 31. decembrom 2019. godine duguju za odvoz i deponovanje komunalnog otpada 195.098 eura, a domaćinstva 626.037 eura. Potraživanja za izvršene usluge odvoza i deponovanja otpada su u odnosu na prethodnu godinu smanjena za osam odsto. Otpisi nenaplativih potraživanja i ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja uticali su na smanjenje ukupnih potraživanja, kao i povećana naplata od pravnih lica i domaćinstava u odnosu na 2018. godinu za četiri odsto”, navedeno je u izvještaju koji su potpisali direktor Komunalnog Miodrag Muratović i predsjednik odbora direktora Nebojša Jakšić.

Preduzeće nema obaveza po osnovu kredita, ali ima akumulirani gubitak od oko 2,6 miliona eura koji je umanjen za iznos dobiti ostvarene prošle godine.

Aktivna prinudna naplata i izvršitelji
EPCG je prošle godine zbog duga za utrošenu struju u Nikšiću sa mreže isključila oko dvije hiljade domaćinstava i 220 korisnika iz kategorija „ostala potrošnja“. Mjeru prinudne naplate primjenjuje i Vodovod, pa su lani njom bila obuhvaćena 174 domaćinstva zbog duga u ukupnom iznosu od 188.493 eura. Prinudnu naplatu pokrenuli su i protiv privrednih subjekata, a takvih je lani bilo 17 koja su dugovala oko 50.000 eura. Komunalno pribjegava istim mjerama, pa su u cilju poboljšanja naplate preko javnih izvršitelja od 2014. do 2019. godine utužili pravna lica i građane zbog duga od 659.868 eura. Od tog iznosa naplaćeno je 274.515 eura, a za troškove „predujma“ izvršiteljima su u pomenutom periodu isplatili 108.380 eura, a povraćeno im je 47.609.

Izvor: Dan