Na sjednici Senata kojom je predsjedavao v.f. rektora prof. dr Vladimir Božović, usvojen je izmijenjen Akademski kalendar za studijsku 2021/22. kojim se dodatni „korona“ ispitni rok produžava i predviđen je za period od 12. do 22. jula.

Na istoj sjednici donijete su odluke o izboru u akademsko zvanje 20 kandidata (po biltenima UCG br. 525, 526, 527 i 529), dok su dva kandidata reizabrana. Članovi Senata razmatrali su referate za izbor u akademska zvanja na deset organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore i to na: Fakultetu likovnih umjetnosti, Medicinskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Filološkom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Fakultetu dramskih umjetnosti, Građevinskom fakultetu, Metalurško-tehnološkom fakultetu i Muzičkoj akademiji.
Na istoj sjednici, usvojeni su i prijedlozi o imenovanju recenzentskih komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za oblasti: Menadžment i marketing i Kvantitativna ekonomija na Ekonomskom fakultetu; Montenegristika-Crnogorska i južnoslovenske književnosti i Opšta književnost i teorija književnosti na Filološkom fakultetu; Organska hemija i biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu; Elektroenergetski sistemi i Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu; Biohemija biljaka, Biohemija životinja i Fiziologija biljaka na Biotehničkom fakultetu: Fizička hemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu i Urbanističko planiranje i projektovanje i Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu.
Dalje, imenovana je i Komisija za praćenje inauguracionog predavanja kandidata po Biltenu UCG br. 530 i 533, za oblast Industrijski inženjering na Mašinskom fakultetu.
Kada je riječ o u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktor nauka, razmotreni su prijedlozi organizacionih jedinica za 17 kandidata, nakon čega su donijete odluke: o imenovanju mentora, ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanju komisija, ispunjenosti uslova i izvještajima komisije za ocjenu doktorske disertacije.
Članovi Senata usvojili su prijedloge organizacionih jedinica po Internom oglasu za studijsku 2021/22. godinu od 01.06.2021. Takođe, Senat je usvojio i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za sprovođenje postupka izbora jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka, kao i Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog predstavnika akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti društvenih nauka na upražnjeno mjesto u V sazivu UO UCG.