Horoskop

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju.

Pred vama je dnevni horoskop.

Ovan

Oče­ku­je vas opu­šte­na at­mo­s­fe­ra u ko­mu­ni­ka­ci­ji u po­slov­nim okru­že­nju. Ne­ma­te ve­će bri­ge . Zai­n­te­re­so­va­ni ste za neo­ba­ve­znu ve­zu. Sa­da ni­ste spre­m­ni za sta­bi­l­ni­ji lju­bav­ni od­nos. Pro­ble­mi s no­ga­ma.

 • Bik

  Re­ši­li ste da pro­me­ni­te po­sao, va­žno vam je da se po­sve­ti­te ostva­re­nju bo­ljih kon­ta­ka­ta. Po­ma­lo su­m­nja­te u to da s vo­lje­nom oso­bom mo­že­te da ostva­ri­te ne­što vi­še. Mo­gu­ći su pro­ble­mi s kos­ti­ma.

 • Blizanci

  Va­ši uspe­si na po­slov­nom po­lju po­ka­zu­ju da ste stru­č­njak u svom po­slu. Ostva­ru­je­te odli­č­ne re­zu­l­ta­te. Vo­le­li bi­ste da na­đe­te oso­bu ko­ja vam od­go­va­ra i s ko­jom će­te mo­ći da gra­di­te ozbi­lj­nu ve­zu. Isc­r­plje­ni ste.

 • Rak

  Pro­me­ne vam sle­de ia­ko ih mo­žda ni­ste oče­ki­va­li. Mo­gu­će je da će­te ima­ti ne­ke pro­ble­me na po­slu. Oče­ku­je vas uzbu­dljiv dan ko­ji vam do­no­si po­zi­ti­v­ne pro­me­ne u od­no­su s vo­lje­nom oso­bom. Ne­sa­ni­ca.

 • Lav

  Mo­gu­će je da pos­to­je ne­ki po­slov­ni pro­ble­mi ko­ji ne mo­že­te la­ko da re­ši­te. Po­tre­b­no vam je vre­me i str­plje­nje. Vo­lje­na oso­ba je spre­m­na da bu­de uz vas kad vam je na­j­po­tre­b­ni­ja. Po­vo­ljan je pe­riod za lju­bav. Pro­ble­mi s le­đi­ma.

 • Devica

  Oče­ku­je vas sa­ra­d­nja sa inos­tran­stvom ko­ja na du­že sta­ze mo­že da vam bu­de veo­ma zna­ča­j­na. Ne odu­sta­je­te od svo­jih pla­no­va. Spre­m­ni ste da s par­t­ne­rom ozbi­lj­ni­je ra­z­mi­šlja­te o bra­ku. Pro­ve­ri­te kr­v­nu sli­ku.

 • Vaga

  Mo­že­te da oče­ku­je­te da će­te ima­ti ne­ke ma­nje pro­ble­me kad je u pi­ta­nju po­slov­no po­lje. Par­t­ner po­ka­zu­je lju­bo­mo­ru, a va­ma to ne pri­ja. Ne vo­li­te da bu­de­te pod ne­či­jom kon­tro­lom. Mo­gu­će je da ste pod stre­som.

 • škorpija

  Mo­že­te da oče­ku­je­te da će­te u na­red­nom pe­rio­du uspe­ti da ostva­ri­te po­slov­ne pla­no­ve na ko­ji­ma ste ra­di­li. Do­šlo je vre­me da vo­lje­noj oso­bi po­ka­že­te svo­ja iskre­na ose­ća­nja. Ne bi tre­ba­lo da be­ži­te od to­ga. Pa­zi­te na bu­bre­ge.

 • Strelac

  Ima­će­te pri­li­ku da do­đe­te do no­vog po­sla usko­ro. Oče­ku­je vas fa­za ko­ja mo­že da vam do­ne­se do­bre pro­me­ne. Mo­gu­će je da vas pra­ti ose­ćaj usa­mlje­nos­ti i da pri­že­lj­ku­je­te no­vu lju­bav. Do­bro zdra­vlje.

 • Jarac

  Ima­će­te uspe­ha na po­slov­nom raz­go­vo­ru. Mo­že­te da se na­da­te po­zi­ti­v­nim oko­l­nos­ti­ma. Mo­gu­će je da vam ne­ki vid di­sta­n­ce od vo­lje­ne oso­be pri­ja. Po­tre­b­no vam je ne­ko vre­me da bu­de­te sa­mi. Ma­nji pro­ble­mi sa si­nu­si­ma.

 • Vodolija

  Ra­z­mi­šlja­te o to­me da po­kre­ne­te no­vi po­sao. Mo­gu­će je da ima­te zai­sta do­bre ide­je. Ni­je vam po­vo­ljan dan za lju­bav, s vo­lje­nom oso­bom ima­te tr­za­vi­ce i ne­su­gla­si­ce. Po­tre­ban vam je od­mor.

 • Ribe

  Mo­gu­će je da ima­te po­te­ško­će kad je u pi­ta­nju vaš po­sao i da ne mo­že­te sa­mi sve da re­ši­te. Va­ša oče­ki­va­nja na po­lju lju­ba­vi su ve­li­ka. Že­li­te da bu­de­te što vi­še sa oso­bom do ko­je vam je sta­lo. Mo­gu­ći su pro­ble­mi sa že­lu­cem.