Uprkos najavama predstavnika Uprave policije da će u Cr­noj Go­ri u 2017. go­di­ni bi­ti po­sta­vlje­ni naj­sa­vre­me­ni­ji sta­ci­o­ni­ra­ni ra­dar­ski si­ste­mi duž glav­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, to se ipak ne­će de­si­ti, prenosi dnevna novina Dan.

Raz­log za, prema zva­nič­im po­tvrdama iz po­li­ci­je, ne­do­sta­tak fi­nan­sij­skih sred­sta­va.

Iz­ra­da pro­jek­ta sta­ci­o­nar­nih ra­dar­skih si­ste­ma bi­la je pla­ni­ra­na za pr­vu po­lo­vi­nu 2015, sred­stva je tre­ba­lo da obez­bi­je­di Vla­da Cr­ne Go­re, a im­ple­men­ta­ci­ja pro­jek­ta se oče­ki­va­la to­kom pro­šle go­di­ne.

“I po­red na­ja­ve da će sa po­sta­vlja­njem sta­ci­o­na­r­nih si­ste­ma bi­ti za­po­če­to to­kom 2017. go­di­ne, do re­a­li­za­ci­je ovog pro­jek­ta ni­je do­šlo zbog ne­do­stat­ka fi­nan­sij­skih sred­sta­va. Ak­ci­o­nim pla­nom za re­a­li­za­ci­ju Stra­te­gi­je po­bolj­ša­nja sta­nja bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja za 2017. pla­ni­ra­no je u dru­goj po­lo­vi­ni te­ku­će go­di­ne ras­pi­si­va­nje ten­de­ra za iz­bor naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča za in­sta­li­ra­nje sta­ci­o­nar­nih si­ste­ma, dok je sa­ma im­ple­men­ta­ci­ja pro­jek­ta po­mje­re­na za 2018. go­di­nu”, rečeno je iz Upra­ve po­li­ci­je.

Pr­vo­bit­no je bi­lo pla­ni­ra­no da ti sta­ci­o­ni­ra­ni ra­dar­ski si­ste­mi bu­du po­sta­vlje­ni na lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma su se če­sto do­ga­đa­li te­ški ude­si. Ra­da­ri su, ka­ko su go­di­na­ma tvr­di­li iz MUP-a, tre­ba­li da sni­ma­ju vo­zi­la u pre­kr­ša­ju ka­me­ra­ma vi­so­ke re­zo­lu­ci­je, a vi­deo-za­pi­si pre­kr­ša­ja bi se di­stri­bu­i­ra­li Ope­ra­tiv­nom cen­tru, ko­ji bi pro­ce­su­i­rao sa­o­bra­ćaj­ne pre­kr­ša­je bez pri­su­stva sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je u tom pro­ce­su.

Ina­če, po­li­ci­ja je na­ja­vlji­va­la pro­je­kat sta­ci­o­ni­ra­nih si­ste­ma za kon­tro­lu pre­ko­ra­če­nja br­zi­ne i pro­la­ska kroz cr­ve­no svje­tlo, ko­ji je već tre­ba­lo da pro­funk­ci­o­ni­še, ali se ni to ni­je de­si­lo.
Ti si­ste­mi su tre­ba­li da re­gi­stru­ju sve pre­kr­ša­je u ras­kr­sni­ca­ma i na otvo­re­nim pu­te­vi­ma kroz či­ta­vu Cr­nu Go­ru. Je­dan dio pod na­zi­vom dej­ta cen­tar na­la­zio bi se u Pod­go­ri­ci i u nje­mu bi se sni­ma­li svi de­tek­to­va­ni pre­kr­ša­ji i vr­ši­la se nji­ho­va ob­ra­da.

Dru­gi dio či­ni­li bi sa­mi sta­ci­o­nar­ni si­ste­mi, ko­ji su tre­ba­li da bu­du po­sta­vlje­ni na ras­kr­sni­ca­ma, od­no­sno duž ma­gi­stral­nih pu­te­va. Po­sred­stvom dži-pi-es mre­že sta­nje na te­re­nu je tre­ba­lo da se pre­ko sta­ci­o­nar­nog si­ste­ma pre­no­si u glav­ni cen­tar, ko­ji je u Pod­go­ri­ci.

Fo­to­gra­fi­ja li­ca mje­sta bi se štam­pa­la, a sa­dr­ža­la bi da­tum i vri­je­me ka­da se pre­kr­šaj de­sio, br­zi­nu ko­jom se vo­zi­lo kre­ta­lo, lo­ka­ci­ju gdje se to de­si­lo, kao i broj re­gi­star­skih ozna­ka vo­zi­la ko­jim je na­pra­vljen pre­kr­šaj. Sve to, uz pre­kr­šaj­ni na­log, bi­lo bi pro­sli­je­đe­no na kuć­nu adre­su vla­sni­ka vo­zi­la i tim po­da­ci­ma ni­je mo­gu­će ma­ni­pu­li­sa­ti.

Sta­ci­o­ni­ra­ni ra­da­ri su tre­ba­li da bu­du po­sta­vlje­ni na 72 lo­ka­ci­je u Cr­noj Go­ri. Si­stem ko­ji mje­ri br­zi­nu bio bi po­sta­vljen u okvi­ru ku­ći­šta, sa­dr­žao bi ka­me­ru ko­ja ra­di i da­nju i no­ću, kao i či­tač br­zi­ne.

Pla­ni­ra­na je bi­la ku­po­vi­na 25 tih si­ste­ma i on­da bi po­li­ci­ja po­sta­vlja­la taj si­stem na lo­ka­ci­je ko­je će sa­mo oni zna­ti, ka­ko ne bi do­šlo do zlo­u­po­tre­ba. Si­stem re­gi­stru­je br­zi­nu od 20 do 250 ki­lo­me­ta­ra na čas. U cen­tral­noj re­gi­ji pla­ni­ra­no je bi­lo in­sta­li­ra­nje ure­đa­ja na 31 lo­ka­ci­ji, u pri­mor­skoj re­gi­ji na 17 lo­ka­ci­ja, dok je u sje­ver­noj re­gi­ji pla­ni­ra­no po­sta­vlja­nje na 24 lo­ka­ci­je.

Si­stem bi bio umre­žen sa gra­nič­nim pre­la­zi­ma, ta­ko da po­či­ni­o­ci sa­o­bra­ćaj­nih pre­kr­ša­ja ne bi mogli da napuste Cr­nu Go­ru pri­je ne­go što pla­te ka­znu.