Zatvoreni investicioni fondovi prošle godine su izgubili 28 miliona eura, s obzirom na to da je vrijednost njihove imovine pala sa 79 miliona eura na 51 milion, pokazuju podaci Komisije za hartije od vrijednosti (KHOV).
U Crnoj Gori ima pet zatvorenih investicionih fondova – Eurofond, Trend, Moneta, HLT i Atlas mont, čija imovina predstavlja ukupnu uloženu u hartije od vrijednosti, nekretnine i novčana sredstva umanjenu za obaveze fonda, odnosno kreditna zaduženja i dug, piše Pobjeda.

Najviše je pala imovina Trenda, 49 odsto na 10,9 miliona eura, Monete sa 4,5 miliona na nula eura, euraofonda sa 35,5 miliona na 28 miliona, Atlas monta sa 19,7 miliona na 15 miliona i HLT sa dva miliona na munus 2,7 miliona eura.

Neto imovina HLT-a je negativna, što je posljedica velikog kreditnog zaduženja i strukture portfolija fonda.

Na kraju prošle godine obaveze HLT iznosile su 2,89 miliona eura. U pitanju su krediti, obaveze prema društvu za upravljanje i ostale, pa je vrijednost ukupne imovine negativna, minus 2,76 miliona eura.

“Loša je i struktura porfolija fonda gdje je sav kapital uložen u nekretnine, koje su procijenjene na 134,7 hiljada eura”, objasnili su iz KHOV-a.

Prema podacima KHOV-a, na kraju prošle godine zatvoreni investicioni fondovi u postupku transformacije raspolagali su sa ukupno oko 4,7 hiljada eura. Zakon dozvoljava fondovima ulaganje u hartije od vrijednosti, nekretnine, novac i derivativne hartije od vrijednosti.

“Svi fondovi, osim Atlas monta, su na početku godine u portfolijima imali nekretnine koje su prenijete iz imovine fondova zajedničkog ulaganja. Najveće učešće nekretnina u strukturi ulaganja na početku prošle godine imao je HLT i to 100 odsto, a najmanje Moneta – 7,6 odsto”, rekli su iz KHOV-a.

Oni su dodali da na kraju godine nije bilo većih odstupanja osim kod euraofonda, u čijem se portfoliju smanjilo učešće nekretnina sa 15 na 3,6 odsto zbog prodaje dijela nekretnina u cilju isplate nesaglasnih akcionara.