BiH i HR

Kick off konferencija projekta pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction, skr. ER2=S2) održana je 31.03.2021. u hibridnom formatu. Projekat sprovode Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), JU OŠ Josip Matoš iz Vukovara (projektni partner 2), iz Crne Gore Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Cilj je podijeliti i razmijeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Institucije i organizacije za socijalnu zaštitu dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe i njihove porodice biće uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodatne vrijednosti.
U UZPD očekuju da će ovim projektom biti unaprijeđeni tehnički uslovi i vještine i kompetencije osoblja u institucijama i organizacijama socijalne zaštite, poboljšan ekonomski status i uspostavljene radne terapije za porodice i djecu sa smetnjama u razvoju i unaprijeđena socijalna inkluzija djece i odraslih sa smetnjama u razvoju.
„U ovom projektu imamo mnoštvo aktivnosti. Prva je radionica za izradu suvenira koja je već počela 1. marta. Nabavili smo dio opreme, mašinu za štampanje na tekstilu. Angažovano je osam osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica. Od 1. maja kreće i druga aktivnost, rad sa djecom. U okviru projekta pet mjeseci različite vrste stručnjaka radiće sa našim korisnicima usluga, poboljšavati njihove psihofizičke sposobnosti. Najviše se radujemo Igrama bez granica koje će se održavati kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To će biti divna prilika da se djeca upoznaju, druže, zabave, ali i da projektni partneri razmijene iskustva, dobre prakse i prodube saradnju. Kroz projekat su planirane razne radionice, seminari i okrugli stolovi. Biće mnogo posla, ali svemu tome se radujemo i očekujemo da će ovo biti jedan lijep projekat u okviru kojeg će svi uspjeti da ostvare ono što su i naumili”, kazala je direktorica UZPD Miluša Cica Žugić na kick off konferenciji projekta.
Svi projektni partneri su naglasili da im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice kao jedna od najosjetljivijih socijalnih kategorija u društvu. Kroz projekat će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a radiće se direktno i sa osobama i djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.
Ukupno trajanje projekta ER2=S2 je 24 mjeseca, a vrijednost je 472.436,90 eura, od čega EU sufinansira 85%. Projekat je odobren na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta ER2=S2 iznosi 472.436,90 eura, od čega Program sufinansira 401.571,36 eura, što je 85% ukupne vrijednosti projekta