Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić, u sklopu projekta “Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću” je sedmog, osmog i devetog novembra 2020.godine održalo radionice na temu “Pristup disleksiji i rijetkim bolestima”, poštujući sve mjere i preporuke NKTa koje se odnose na organizatore obrazovanja odraslih.

Ove interaktivne radionice bile su usmjerene na osnaživanje kapaciteta obrazovnog kadra, roditelja i staratelja djece sa elementima disleksije i rijetkih bolesti, asistenata u nastavi i stručnih saradnika, te medicinskog osoblja i socijalnih radnika/ca. Cilj ovih obuka bio je omogućavanje sticanja novih znanja radi kvalitetnije i efikasnije podrške i pružanja pomoći djeci, razmjena inskustava i umrežavanje.
Izmedju ostalog, teme su bile i upoznavanje sa antidiskriminacionimzakonskim okvirom u Crnoj Gori sa akcentom na prava djece sa posebnim obrazovnim potrebama, međunarodnim standardima i modalitetima u tretmanu teškoća u učenju i rijetkim bolesti i metodama rada koje će doprinijeti boljem sagledavanju izazova i primjeni adekvatih modela podrške.
Učesnicima su predstavljeni i nalaze istraživanja koje je UMHNK u prethodnom periodu u okviru ovog projekta realizovao sa djecom trećeg razreda. Naime, rezultati ovog istraživanja pokazali su da kod čak 12,54% djece na teritoriji opštine Nišić postoji mogućnost da imaju teškoće u učenju. U istraživanje je bilo uključeno 9 osnovnih škola, 29 odjeljenja trećih razreda sa 512 učenika/ca. Istraživanje je sprovedeno primjenom standardizovanog instrumenta Procjena vještine čitanja, autora Ketonen R. & Marić A.
Ove aktivnosti dio su projekta projekta “Inkluzivna kultura u osnovnim školama u Nikšiću” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava čija je svrha doprinos unapređenju prava i položaja u društvu lica sa rijetkim bolestima i disleksijom, a koji sprovode UMHNK i Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore.
Oo što se želi postići ovim projektom jeste olakšan pristup kvalitetnim i provjerenim informacijama o rijetkim bolestima i disleksiji, podizanje nivoa svjesti o učešću SVE djece bez obzira na pol, fizičke, intelektualne, kulturne ili druge osobenosti u pocesu obrazovne inkluzije u skladu sa individualnim mogućnostima kako bi kontinurano i kvalitetno ovladali kompetencijama za efikasno životno funkcionisanje; kao i unapređenje i razmjena znanja i iskustva između okruženja za učenje, roditelja i šire društvene zajednice na putu ka inklutzivnom društvu u opštini Nikšić.