Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Sva zainteresovana preduzeća mogu se prijaviti na javni poziv za davanje šuma na korištenje prodajom drveta u dubećem stanju za ovu godinu do 15. marta, saopštila je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima.

Predmet javnog poziva su šume u državnoj svojini koje se daju na korištenje u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Petnjica, Šavnik, Plav, Nikšić, Danilovgrad, Podgorica, Andrijevica, Bijelo Polje, Plužine, Kolašin, Žabljak, Berane, Rožaje i Pljevlja, po gazdinskim jedinicama i po odjeljenjima, kao i po količinama i početnim cijenama koje su predstavljene u tabelama javnog poziva koji je objavljen na sajtu Uprave.
„Predmet prodaje u okviru ovog javnog poziva biće ukupno 235 odjeljenja, ukupne bruto drvne zapremine 319,56 hiljada metara kubnih“, navodi se u saopštenju Uprave.
Javni poziv je otvoren za ona preduzeća koja ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom i čija je osnovna djelatnost iz oblasti šumarstva ili drvoprerade.
Ponude se podnose za svako odjeljenje posebno i ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za jedno odjeljenje.
Ponuđač može podnijeti ponudu samo ako je prethodno otkupio tendersku dokumentaciju za odjeljenje za koje podnosi ponudu.
Ponuđač može nastupati isključivo samostalno. Eventualnu dostavu zajedičkih ponuda, Komisija će odbiti odlukom.
Iz Uprave su objasnili da u tabelama javnog poziva postoje i odjeljenja označena simbolom zvjezdice, na koja se mogu prijaviti ona preduzeča koja imaju najviše deset prosječno zaposlenih radnika, a koja ispunjavaju sve uslove predviđene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom.
Preuzimanje tenderske dokumentacije može se obaviti svakog radnog dana od sedam do 14 sati u prostorijama Uprave, najkasnije do 14. marta do 14 sati, uz prethodno priložen dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije, koja će se izdavati u elektronskoj formi (CD-u).
Ostali dijelovi tenderske dokumentacije javno su objavljeni na portalu Uprave.
U toku trajanja javnog poziva, u komunikaciji sa rukovodiocem Područne jedinice, ponuđači mogu napraviti pregled odjeljenja za koja su zainteresovani.
Ponuda mora prispjeti putem pošte ili biti predata na arhivu Uprave u Pljevljima, najkasnije do 15. marta do 15 sati, bez obzira na način predaje ili slanja.
Javno otvaranje ponuda, koje će se obavljati po odjeljenjima, redosljedom iz tabele javnog poziva, počeće 16. marta u devet sati u prostorijama Uprave.
Vrednovanje tehničkog dijela ponude vršiće se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovima iz metodologije vrednovanja koja je sastavni dio tenderske dokumentacije i koje iznosi ukupno 20 bodova.
„Nakon toga se vrši vrednovanje finansijskog dijela ponude u skladu sa utvrđenim kriterijumom i bodovima, odnosno ponuđena cijena nosi 80 bodova, s tim što se ne vrednuje ponuda koja ne ispunjava sve uslove iz javnog poziva“, objasnili su iz Uprave.
Sve ponude javno otvara tenderska komisija, koja takođe vodi postupak, vrednuje ponude, donosi odluke i rješava po prigovorima.
Tekst javnog poziva sa propratnom dokumentacijim može se preuzeti na linku http://www.upravazasume.me/.