Univerzitet Crne Gore danas je raspisao konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2016/2017. godinu, a mjesta ima za 107 studenata koji će sami finansirati studije, piše CDM.

Na Pravnom fakultetu ima mjesta za 15 studenta, Ekonomskom 10, Elektrotehničkom 20, Mašinskom pet, Metalurško-tehnološkom dva, Filološkom sedam, Pomorskom šest, Građevinskom pet, Prirodno-matematičkom 20, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 12 i Medicinskom fakultetu pet.

Doktorske studije traju tri studijske godine, odnosno šest semestara.

Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je da podese prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima i kriterijumima kao i crnogorski državljanin, uz prethodnu nostrifikaciju diploma ranije završenog stepena studija od resornog Ministarstva.

Visina školarine utvrđuje se Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 20. oktobra 2016. godine.

Upis kandidata će se obaviti do 28.oktobra 2016. godine. Početak nastave planiran je za 1. novembar 2016. godine.

D.A.