oglasi

JPU OŠ „Dragan Kovačević“ raspisuje oglas za nastavnika ili nastavnicu engleskog jezika na određeno vrijeme sa osam časova sedmično.

Za ovo radno mjesto kandidat/kinja mora posjedovati: 1. VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, 2. Položen stručni ispit, 3. Licencu, tj. dozvolu za rad. Osim navedenih, kandidati moraju posjedovati uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti i dokaz da se protiv kandidata ne vodi postupak za neko krivično djelo. Kandidatima je neophodan CV i prijava na oglas. Predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Konkurs je raspisan 10. decembra i trajaće 15 dana od dana objavljivanja, a zainteresovani kandidati mogu slati dokumentaciju na adresu: JPU „Dragan Kovačević“, Ulica Kosovska b.b. ili je lično odnijeti sekretaru ustanove od 07:00h do 15:00 svakog radnog dana.

Telefon: 040/245-835