Skupština Privredne komore Crne Gore, na sjednici 19. juna 2020. godine, razmotrila je Informaciju o aktivnostima ove asocijacije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID 19. Donijete su odluke o oslobađanju obaveze plaćanja članskog doprinosa za 2017. i 2018. godinu privrednih subjekata koji imaju do pet zaposlenih i produženju mandata potpredsjednici Privredne komore Ljiljani Filipović.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović, Ivan Saveljić i Danilo Gvozdenović, generalni sekretar Pavle D. Radovanović i zamjenik predsjednika Skupštine Hasan Ramović.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović izrazio je zadovoljstvo što su sve nadležne institucije na najbolji način odgovorile izazovu pandemije. Posebno je zahvalio zaposlenima u privredi, jer su u uslovima zdravstvenog rizika doprinosili zadovoljenju životnih potreba i nesmetanom snabdijevanju domaćeg tržišta.
Privredna komora je za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 intenzivnim aktivnostima snažno doprinosila otklanjanju izazova u poslovanju crnogorskih kompanija. Predsjednik Golubović je podsjetio da je kreiran online upitnik preko kojeg je više od 300 privrednika iskazalo probleme sa kojima su se suočili, dok je još 400 sličnih zahtjeva pristiglo drugim kanalima komunikacije i oni su efikasno rješavani u tijesnoj saradnji sa donosiocima odluka. Komora je formirala i Call centar koji je na raspolaganju privrednicima za otklanjanje nedoumica u radu.
Aktivno je preko svojih članica doprinosila stabilnosti tržišta ključnim artiklima, te u kontinuiranoj komunikaciji sa kolegama iz Komorskog investicionog foruma, nesmetanom odvijanju transporta roba unutar regiona i uspostavljanju zelenih koridora za prioritetne namirnice. Komora je imala važnu ulogu u kreiranju mjera podrške ekonomiji. Predsjednik je upoznao Skupštinu sa elementima predstojećeg trećeg paketa mjera podrške, koji će imati razvojni karakter, uz istaknutu ulogu Investiciono razvojnog fonda i poslovnih banaka. U fokusu ovog paketa, koji se očekuje naredne sedmice, prema ocjeni predsjednika, najznačajnijeg za podršku ekonomiji, biće reprogramiranje postojećih kredita, nove linije za likvidnost, obrtna sredstva i razvojne projekte sa povoljnim uslovima otplate.
Prema Golubovićevim riječima, kriza je ukazala da je potrebno restrukturirati ekonomiju i fokus razvoja sa usluga prenijeti na proizvodne djelatnosti. U tom pravcu definišu se projekti resornih ministarstava koji će doprinijeti supstituciji visoke uvozne zavisnosti naše ekonomije domaćom proizvodnjom.
Ocjena je predsjednika Skupštine Banovića da je Komora intenzivno radila kako bi olakšala aktivnosti privrednih subjekata. Afirmativno je govorio o namjerama restrukturiranja privrede u smislu smanjenja uvozne zavisnosti i ukazao na neophodnost formiranja robnih rezervi strateških proizvoda.
Marko Škrelja, Đovani Trade, ukazao je na izazove sa kojima se, uoči sezone, suočavaju zakupci plaža. Riječ je, između ostalog i o tome da su oni opterećeni cijenama, i u nemogućnosti da pribave nužnu dokumentaciju. Rajko Malović, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, istakao je zaključke OU turizma i ugostiteljstva kojima je, između ostalog, preporučeno lokalnim samoupravama i nadležnom ministarstvu da svim privrednicima u zonama lokalnih samouprava, Nacionalnih parkova i Morskog dobra, produže rješenja o postavljanju privremenih objekata većih od 30 m2 do kraja 2020. godine. Na istom fonu diskutovao je i Miloš Popović, Skijališta Crne Gore. Ranko Nikolić, Institut za crnu metalurgiju, govorio je o poslovanju proizvodnih kompanija tokom epidemije. Institut je radio smanjenim kapacitetom, ali nije prekidao proizvodnju, a uspio je i da ugovori vrijedan posao u Sloveniji, sa termoelektranom Šoštanj. Aktuelna je i realizacija poslovnih aranžamana sa kosovskim kompanijama. U vrijeme epidemije, opskrbili su rezervnim djelovima brojne domaće firme. U radu su im pomogle pravovremene informacije koje su dobijali od Privredne komore. Mile Gujić, Normal Company, zahvalio je stručnoj službi Komore na izuzetno vrijednoj podršci tokom epidemije. On smatra da je neophodno, što prije, uz poštovanje zdravstvenih mjera, obezbijediti dolazak radne snage iz okruženja na naša gradilišta. Fokus diskusije Radomana Burića, Ralex, bio je značaj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, sa posebnim naglaskom na vjetroelektranu Krnovo koja je prvi elektroenergetski objekat izgrađen nakon 40 godina.