univerzitet crne gore

Senat Univerziteta Crne Gore je, na danas održanoj elektronskoj sjednici, utvrdio prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu koji predviđa 2.304 mjesta i prijedlog broja studenata za upis na jednogodišnje master studije za studijsku 2020/2021. godinu koji predviđa 589 mjesta.

Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije i jednogodišnje master studije (3+1+1) utvrđen je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete.

Dostavljeni prijedlozi opravdani su sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori, prostornih i kadrovskih kapaciteta organizacionih jedinica i iskazanog interesovanja studenata za upis.

Prijedlog Senata je da se na specijalističkim studijama, po principu afirmativne akcije, poveća ukupan broj studenata na svakom studijskom programu za po jedan. Takođe, nema većih odstupanja u pogledu predloženog broja studenta za upis u odnosu na prethodnu studijsku godinu.

Senat se rukovodio prvenstveno standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će upisati specijalističke studije, te materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa.

S obzirom na to da se na Univerzitetu Crne Gore ove godine, po prvi put, organizuju budžetske dvogodišnje magistarsje studije, Senat predlaže da se specijalističke studije i jednogodišnje master studije organizuju isključivo kao samofinansirajuće, što je u skladu sa članom 122dž Zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonom propisano je da studenti koji su upisani na osnovnim, specijalističkim, magistarskim i doktorskim studijama prije stupanja na snagu ovog Zakona, plaćaju školarinu u javnim ustanovama koju utvrđuje organ upravljanja ustanove uz saglasnost resornog ministarstva.

Sastavni dio ovih odluka čini i Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore.

Prijedlozi Senata UCG biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru UCG koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na specijalističke i jednogodišnje master studije, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkursa.

Uzimajući u obzir da je u toku priprema za raspisivanje Konkursa za upis studenata u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu , Senat UCG dao je i prijedlog o imenovanju Centralne komisije za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/21. godinu.

Zadatak Komisije je koordinacija rada komisija za upis studenata organizacionih jedinica, kontrola njihovog rada, davanje bližih uputstava za sprovođenje postupka upisa, odlučivanje po prigovoru kandidata na pravilnost postupka rangiranja i davanje saopštenja za javnost po ovom pitanju.

Izvor: UCG