Prepoznajući izuzetnu važnost ukupne situacije u vezi sa aktuelnom temom – sve prisutnijom pojavom vršnjačkog nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, Zavod za školstvo je u skladu sa svojim nadležnostima, i u želji da dodatno osnaži i podrži ustanove u preduzimanju preventivnih mjera, odrganizovao savjetovanje na temu: “Prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama”.
Savjetovanju “Prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja u školama” prisustvovala pedagoškinja Ana Lalović.
Prevencija nasilja i stvaranje bezbjednog i podsticajnog školskog okruženja jedan je od najprečih zakonskih, etičkih i profesionalnih zadataka obrazovno-vaspitnih ustanova. U skladu sa svojim obrazovnim i vaspitnim normama škola je dužna da sa dokumentima i mjerama nadležnog Ministarstva prevenira i sprječava sve neprihvatljive oblike ponašanja učenika, kao i da im pruži stručnu i savjetodavnu podršku u rješavanju izazova sa kojima se suočavaju.

Ključnu ulogu u sprovođenju mjera prevencije koje su usmjerene na smanjenje vršnjačkog nasilja imaju školski timovi. Od njihovog zalaganja i posvećenosti, znanja i vještina, zavisi uspjeh primjene mjera škole. Zavod za školstvo organizovao pomenuto savjetovanje za predstavnike svih školskih timova u cilju njihove edukacije i sticanja znanja i razvijanju vještina za konstruktivno reagovanje na nasilje, kao i za blagovremeno uočavanje neprihvatljivog ponašanja.