U Crnoj Gori prošle godine usvojeno je jedno dijete, a u hraniteljskim porodicama trenutno je 373 djece, od čega 42 u nesrodničkim, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS). Iz tog resora agenciji MINA saopštili su da se za usvajanje djece u prošloj godini prijavilo 12 bračnih parova, od kojih su dva iz Crne Gore.

Oni su podsjetili da je cilj kampanje „Svako dijete treba porodicu“ da se poveća broj hranitelja u Crnoj Gori i tako smanji broj djece u institucijama i da se podigne svijest o osnovnoj ljudskoj potrebi i pravu svakog djeteta da raste u toplom porodičnom okruženju.

„Prema posljednjem istraživanju o znanju, stavovima i ponašanju građana Crne Gore prema djeci bez roditeljskog staranja, pod uticajem ove kampanje povećala se svijest građana o osnovnom ljudskom pravu i potrebi svakog djeteta da raste u porodici“, naveli su iz Ministarstva.

Kako se dodaje, najznačajniji rezultat kampanje je porast broja djece koja su smještena u nesrodničke hraniteljske porodice za 200 odsto u odnosu na period prije kampanje.

Kako je pojašnjeno, prije kampanje je bilo 14 djece u nesrodničkim porodicama, a početkom prošle, 42.

Najavljeno je da je nastavak aktivnosti planiran u toku ove godine.

Što se tiče Doma Mladost, u njemu trenutno boravi 96 djece. U toku prošle godine primljeno je 24 djece.

Iz Ministarstva su saopštili da prostorni i sadržajni kapaciteti u potpunosti zadovoljavaju potrebe djece, kako za učenjem, tako i za organizacijom slobodnog vremena.

Shodno odredbama Porodičnog zakona Centri za socijalni rad, kao organi starateljstva su nadležni organi, koji utvrđuju podobnost lica koja su zainteresovana za usvojenje i koji sprovode postupak zasnivanja uvojenja.

„Podobnost za usvojenje budućih usvojitelja utvrđuje stručni tim organa starateljstva, na osnovu sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa. Stručni tim čine psiholog, pedagog, soc.radnik i pravnik. Svi stručnjaci pojedinačno ispituju i daju mišljenje o podobnosti budućih usvojitelja. Pored procjene stručni tim vrši i pripremu budućih usvojitelja za usvojenje“, ukazali su iz Ministarstva.

U tom resoru nalazi se centralna evidencija potencijalih usvojitelja, kao i djece podobne za usvojenje.

Nakon završene obrade u Centru za socijalni rad dokumentacija potencijalnih usvojitelja dostavlja se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje je, kada se pojavi dijete podobno za usvojenje prosljedjuje nadležnom centru na dalji postupak.

Pojašnjeno je da usvojenje zasniva organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosto boravišta djeteta, odnosno organ strateljstva koji je sproveo postupak smještaja djeteta u ustanovu ili u drugu porodicu.