Na magistralnom putu Podgorica – Danilovgrad u mjestu Lazine dogodila se pucnjava u kojoj su ne­po­zna­ti na­pa­da­či is­pa­li­li ne­ko­li­ko me­ta­ka na auto­mo­bil ko­jim je upra­vljao Nik­ši­ća­nin Slav­ko De­lić (34).

Kako prenosi dnevni list Dan, Delić ni­je po­vri­je­đen, a iz OKC Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šte­no je da je da­ni­lov­grad­skoj po­li­ci­ji u 19.24 ja­vlje­no da je do­šlo do upo­tre­be va­tre­nog oruž­ja.
Na De­li­ća je pu­ca­no iz auto­mo­bi­la u po­kre­tu. Na­kon što su is­pa­li­li vi­še ra­fa­la, na­pa­da­či su po­bje­gli u prav­cu Pod­go­ri­ce. Po­li­ci­ja sum­nja da se u ovom slu­ča­ju ra­di o za­stra­ši­va­nju, a ne o po­ku­ša­ju ubi­stva.