Elektroprivreda (EPCG) završilaje treći kvartal sa profitom od 62,97 miliona eura, što je neuporedivo bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu kada su u istom periodu imali 88,6 miliona eura, prenosi Dan.
Prihodi od prodaje su u ovoj godini bili 352,3 miliona eura, što je za 11,6 miliona više nego za devet mjeseci lani. Ukupni prihodi, koji obuhvataju i ostale prihode, iznosili su 387,7 miliona, što je za 45,7 miliona više nego prošle godine.
Troškovi poslovanja su smanjeni za skoro 109 miliona i iznosili su 300,6 miliona eura, dok su troškovi zarada uvećani. Oni su iznosili 25,32 miliona eura, što je za 6,2 miliona više u odnosu na prošlu godinu. Odnosno, rast izdataka za zarade iznosi preko 30 odsto.
“Tokom perioda januar-septembar došlo je do pada cijena na spot tržištu (ostvarene cijene na HUPX berzi – januar 148,69 €/MWh – jul 94,98 €/MWh, da bi tokom trećeg kvartala cijene blago porasla na 103,80 €/MWh u septembru. Prosječna ostvarena cijena za devet mjeseci je na nivou 110,99 €/MWh, prosjek za 2022. godinu je 271,67 €/MWh, dok je za devet mjeseci 2022. godine 285,91 €/MWh). I pored pada cijena, prihod od izvoza (prodaja na veleprodajnom tržištu) električne energije tokom devet mjeseci 2023. godine je veći za 24.395.736 eura, dok je rashod po osnovu uvoza (kupovina na veleprodajnom tržištu) manji za 135.286.145 eura u odnosu na isti period 2022. godine. Do ostvarivanja izuzetno dobrog poslovnog rezultata došlo je zbog dobrih hidroloških prilika, tj. povećane proizvodnje hidroelektrana, odnosno povećanja prihoda od izvoza električne energije i manjih potreba za uvozom tokom posmatranog perioda”, navedeno je u izvještaju o poslovanju za treći kvartal.
Proizvodnja premašila plan
Kada je u pitanju proizvodnja, HE “Perućica” je za devet mjeseci ostvarila proizvodnju od 705.647 MWh, što je 79.647 MWh ili 12,7 odsto više u odnosu na planiranu proizvodnju i za 289.410 MWh ili 69,5 odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda 2022. godine.
“HE “Piva” je ostvarila proizvodnju od 722.633 MWh, što je za 194.633 MWh ili 36,9 odsto više u odnosu na planiranu proizvodnju i za 301.773 MWh ili 71,7 odsto više u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda 2022. godine. TE “Pljevlja” je ostvarila proizvodnju od 1.082.355 MWh, što je za 72.355 MWh ili 7,2% više u odnosu na planiranu proizvodnju i 109.715 MWh ili 11,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu tokom istog perioda 2022. godine. Utrošak uglja je za navedeni period iznosio 1.156.053 tona”, navedeno je u izvještaju.
Kada je u pitanju stalna imovina, ona je na kraju septembra iznosila 1,072 milijarde eura. Nekretnine i postrojenja su iznosili 694,9 miliona eura, od čega se na zemljište i objekte odnosi 400 miliona eura, a na postrojenja i opremu 150 miliona.
Obrtna sredstva su iznosila 232,8 miliona, što je smanjenje od 105 miliona u odnosu na prošlu godinu.
Zalihe su smanjene za 10 miliona i iznosile su 12,4 miliona eura. Kratkoročna potraživanja su iznosila 150 miliona, što je za 67 miliona eura manje nego u 2022. godini. Potraživanja od kupaca iznosila su 66,9 miliona, što je smanjenje od 60 miliona u odnosu na kraj septembra prošle godine.
EPCG je na kraju septembra imala gotovine na računima i u blagajni 63,35 miliona eura, što je za 25 miliona više nego lani.
Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosili su 64,3 miliona, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 127 miliona. Vlasnik EPCG je država. Predsjednik odbora direktora je Milutin Đukanović, dok je izvršni direktor Nikola Rovčanin.
Izvor: Dan