Preduzetnice u turizmu i obrazovanju imale smanjeni obim poslovanja

Preduzetnice u turizmu i obrazovanju suočile su se tokom pandemije sa znatno manjim obimom poslovanja i nenadoknadivim gubicima koji su uzrokovali smanjenu likvidnost, nemogućnost servisiranja dospjelih obaveza i zakupa poslovnih prostorija, pokazalo je istraživanje predstavljeno u Privrednoj komori (PKCG).

Predstavnica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo, Ana Filipović, je na sjednici tog tijela predstavila Informaciju o ženskom preduzetništvu, koja pokazuje rast učešća žena u preduzetništvu.
„Podaci Poreske uprave (PU) pokazuju skoro dvostruki rast broja malih i srednjih preduzeća i pet odsto više žena njihovih vlasnica u prošloj u odnosu na 2011. godinu“, navodi se u saopštenju PKCG.
Filipović je predstavila rezultate istraživanja, pod nazivom Procjena uticaja Covid-19 na poslovni sektor i perspektive rasta ekonomije Crne Gore, koje je pripremila Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz doprinos UNESCO i UN WOMAN sa PKCG kao partnerom u realizaciji.
„Tokom pandemije, dvije od pet žena u Crnoj Gori suočile su se sa finansijskim teškoćama, kao što je plaćanje zakupa i režijskih troškova, a 38 odsto je navelo da se suočava s izazovima u smislu smanjenog finansijskog kapaciteta za pokriće osnovnih troškova života tokom pandemije, kao što su hrana i higijenske potrepštine“, rekla je Filipović.
Istraživanje je ukazalo na izazove sa kojima se susrijeću preduzetnice i potvrdio potrebu da se prilikom kreiranja ekonomskih mjera posebna pažnja obrati na sektore u kojima rade.
„U cilju podsticanja razvoja ženskog preduzetništva potrebno je insistirati na dosljednoj primjeni relativno dobrog pravnog i strateškog okvira za razvoj ženskog preduzetništva, učiniti dostupnijim različite izvore znanja i informacija, obezbijediti bolji pristup finansijskim sredstvima za ženski biznis i jačati umrežavanje i saradnju preduzetnica kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou“, dodaje se u Informaciji.
Predsjednica Koordinacionog odbora, Ivana Tomašević, ocijenila je da je pandemija ugrozila poslovanje svih, pa i ženskih biznisa.
„Neophodno je pronaći nove vidove poslovanja kako bi žene ponovo uspostavile balans poslovnih i porodičnih obaveza“, rekla je Tomašević.
Predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Vanja Kljajević, predstavila je njihov Program za žene u biznisu.
EBRD je podržao više od 100 preduzeća čije su vlasnice žene.
Kljajević je navela da Program za žene u biznisu ima dva stuba – pristup finansijskoj podršci i pristup know-how.
EBRD je, kako je saopšteno, prije pandemije refundirao 60 odsto vrijednosti projekata iz kojih stoje žene, dok je zbog Covid-19 iznos povećan do 80 odsto, u maksimalnom iznosu do deset hiljada EUR.
Na sjednici su predstavljeni i podaci koliko je koja opština opredijelila podrške preduzetnicama.
Andrea Kavarić predstavila je svoje preduzeće HOST consulting, koje se bavi pružanjem usluga upravljanja hotelskim objektima i ostalim vidovima smještaja, sa akcentom na preopening fazu hotelskog poslovanja, pripremu dokumentacije za hotelsko poslovanje, stvaranje timova, edukaciju i doedukaciju kadra i izradu strateških dokumenata.
„Uska specijalnost kompanije je pregovaranje u procesu hotelskog franšizinga, savjetovanje prilikom odabira franšize i realizacija procesa njenog primanja“, navodi se u saopštenju.
Izvor: MINA