Prof. dr Drago Perović rođen je 8. januara 1970. godine u Nikšiću. Profesor je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje predaje više predmeta: Filozofski pojmovi i problemi, Filozofske discipline, Istorija klasične njemačke filozofije i Istorija filozofije XIX-og vijeka.

Gostujući je predavač na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju (Osnovni estetički pojmovi, Semiotika ikone).

Magistarski rad: „Vrijeme i povijesnost (Hajdegerovo rano razumijevanje vremena)“, Filozofski fakultet u Beogradu (18. januar 1999).

Doktorski rad: „Hajdeger i Levinas: Ontološka i etička diferencija i pitanje ljudske zajednice“, Filozofski fakultet u Beogradu (18. januar 2006).

Urednički rad: Obraznik Golija; Luča: časopis za filosofiju i sociologiju, XVIII (2001) – XIX (2002), Nikšić.

Izvor: Matica srpska