opština nikšić

Opština Nikšić, Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisuje oglas za posao za sekretara/rku Sekreterijata za investicije i projekte.

Potreban je jedan izvršilac na određeno vrijeme. Oglas je objavljen 22.10.2021 godine i rok za prijavu je 20 dana.
Potrebna dokumentacija: – prijava na slobodno radno mjesto (prijava se može preuzeti sa sajta Opštine Nikšić, www.niksic.me, ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, III sprat, kancelarija broj 6); – kratka biografija (CV); – uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte; – diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja; – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; i – dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu. – uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, Sekretarijat za lokalnu samoupravu pribavlja po službenoj dužnosti); Izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom. Državni službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu, u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Kandidat koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta iz kategorije visoki rukovodni kadar podliježe provjeri kompetencija, znanja i sposobnosti. Postupak provjere sposobnosti kandidata obaviće se u skladu sa članom 121 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 02/18, 34/19 i 38/20). Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja. Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi, može pristupiti strukturiranom intervjuu. O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere kompetencija, znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice opštine Nikšić: www.niksic.me – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidat izabran odlukom, dostavlja starješini organa, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja te odluke. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 20 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijavu na slobodno radno mjesto sa kratkom biografijom i konkursnom dokumentacijom kandidat dostavlja u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, ime i prezime, adresu i kontakt telefon, na adresu:OPŠTINA NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU,Ul. Njegoševa broj 18. Sa naznakom: za javni konkurs za potrebe predsjednika Opštine Nikšić. Kontakt osoba koja daje informacije u vezi konkursa – Maja Kilibarda, telefon: 040/213-074.