Elektroprivreda AD Nikšić oglašava potrebu za: Saradnik/ca za zaštitu životne sredine, 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uslovi za prijem na radnom mjestu: Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 180 +60 (ECTS) kredita, društveni ili tehnički fakultet, (program u trajanju od 4 ili 3+1 godine), dokaz o radnom iskustvu od najmanje 9 mjeseci, -ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta, dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti. Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV. Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse. Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja. Radno vrijeme je 8 časova i Mjesto rada je Nikšić.