Potreban/na projekt menadžer/ka

OŠ „Ivan Vušović“ raspisuje konkurs za nastavnika/cu matematike. Konkurs je raspisan prvog marta i traje 15 dana. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme. Naziv zanimanja je matematičar.

Uslovi:
Diplomirani matematičar, sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK-a) u skladu sa posebnim propisom. -licenca za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, položen stručni ispit, crnogorsko državljanstvo, ljekarsko uvjerenje, probni rad tri mjeseca.
Napomena: Sve dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi ovjerene fotokopije, stim da se kao dokaz za državljanstvo može dostaviti uvjerenje o istom ili ovjerena kopija biometrijske lične karte.
Adresa: Vidrovan b.b.
Kontakt telefon poslodavca: 040/259-599