JU OŠ “Olga Golović” raspisuje konkurs za Defektolog/škinja. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, a najduže do 30.06.2021. godine. Rok za prijavu je 15 dana od objave konkursa. Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi:
-VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva ( 240 ili 300 kredita CSPK – a) odgovarajuće oblasti obrazovanja, u skladu sa rješenjem o usmjeravanju
-položen Stručni ispit za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama
-posjedovanje licence za rad u obrazovno vaspitnim ustanovama
-crnogorsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Predviđen je probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Napomena: Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, kao dokaz za državljanstvo uvjerenje o istom ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, kao dokaz za zdravstvenu sposobnost za obavljaljanje poslova radnog mjesta uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju poštom na adresu JU OŠ ,, Olga Golović ,, – Nikšić, Skadarska br.7, sa naznakom za Konkurs ili u kancelariju sekretara škole radnim danima u terminu od 10 do 12 časova.
Broj prijave: 201172100023