Agenciji za zaštitu životne sredine,, vazduh, zagađenje

Postojeći sistem regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduhau Crnoj Gori nijeu dovoljnoj mjeri efikasan, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI), koja je Ministarstvu ekologije, Agenciji za zaštitu životne sredine, Hidrometeorološkom zavodu i lokalnim samoupravama dala ukupno 20 preporuka, piše Dan.

Jedan od razloga za sprovođenje predmetne revizije uspjeha je da je otvaranje pregovaračkog poglavlja 27 životna sredina i klimatske promjene, Crna Gora u obavezi da primijeni pravne tekovine EU u oblasti kvaliteta vazduha.
Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja DRI je ocijenila da je postignut visok stepen usklađenosti domaćih pravnih akata sa direktivama EU u podsektoru kvalitet vazduha, kao i da je uspostavljanjem nove državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha poboljšan sistem praćenja kvaliteta vazduha.
“I pored učinjenih poboljšanja, potrebno je dalje unaprjeđenje sistema regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori. U cilju istog potrebno je donijeti novu strategiju upravljanja kvalitetom vazduha, kao i planove kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Potrebno je uspostaviti katastar zagađivača na centralnom i registar zagađivača vazduha na lokalnom nivou, kao i adekvatnu evidenciju rješenja i iznosa naplaćene ekološke naknade”, piše u nalazu kojim je rukovodio član senata Branislav Radulović.
DRI je utvrdila da mjere koje su planirane Nacionalnom strategijom upravljanja kvalitetom vazduha sa Akcionim planom 2017-2020 nijesu u potpunosti realizovane, dok su planovi lokalnih samouprava zastareli i nije vršeno njihovo ažuriranje.
“Pokazalo se da, sem lokalnih samouprava obuhvaćenih uzorkom, i druge imaju problem sa zagađenošću vazduha pa je neophodno donošenje novih planova kroz saradnju organa na centralnom i lokalnom nivou”, piše u nalazu.
Zagađivači ne vrše monitoring i ne dostavljaju izvještaje o sprovedenom monitoringu lokalnim samoupravama i Agenciji.
Izvor: CDM