Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević potpisao je ugovor sa Konzorcijumom TEKON Tehnokonsalting – Beograd i E3 Consulting – Podgorica za izradu studije izvodljivosti sanacije deponije Mislov do, kako je dogovoreno prošle sedmice.

Predstavnici Konzorcijuma su prezentovali 3D termalno snimanje deponije i zajedno sa predstavnicima Opštine Nikšić – sekretarom Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Đorđijem Manojlovićem, sekretarom Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Vidakom Krtolicom, sekretarkom Sekretarijata za investicije i projekte Jelenom Šekarić sa saradnicima – obišli lokaciju Mislov do.
Nakon obilaska dogovoreno je da tehnička ekipa Konzorcijuma početkom naredne nedjelje počne sa realizacijom dogovorenih aktivnosti (snimanje i izrada elaborata).