Centralna banka Crne Gore

Centralna banka je uradila analizu kretanja gotovinskih nenamjenskih neobezbijeđenih kredita i kredita obezbijeđenih mjenicom koja je pokazala da je uprkos pozitivnim trendovima, potrebno i dalje nastaviti mjeru koja se odnosi na odobravanje ove vrste kredita građanima.

Ukupan iznos gotovinskih nenamjenskih kredita je na kraju decembra 2019. godine iznosio 707,3 miliona eura, a na kraju oktobra prošle godine 558,7 miliona eura, što predstavlja nominalan pad od 148,6 miliona eura.
“Bez obzira na rast bruto kredita u periodu od donošenja odluke do 31. oktobra 2022. godine na nivou sistema od 13,69 odsto, ukupni gotovinski nenamjenski krediti bilježe pad od 21,01 odsto. Učešće ove vrste kredita u ukupnim kreditima se u ovom periodu smanjilo sa 25,25 odsto na 17,55 odsto”, saopštili su iz CBCG.
Ograničenje gotovinskih neobezbijeđenih kredita građanima je na snazi od januara 2020. godine, a na posljednjoj sjednici Savjet CBCG je odlučio da je produži i u ovoj godini.
U periodu od tri godine, prema podacima, CBCG; ovi krediti u neto iznosu su smanjeni za 148,6 miliona, a njihovo učešće u ukupni kreditima se za isti vremenski period smanjilo sa 25,25 odsto na 17,55 odsto.
”CBCG je na osnovu podataka kojima raspolaže i koje su dostavile kreditne institucije, izvršila analizu sistemskih trendova kretanja gotovinskih nenamjenskih neobezbijeđenih kredita i kredita obezbijeđenih mjenicom. Bez obzira na pozitivne trendove ostvarene u proteklom periodu važenja pomenute odluke, CBCG je na osnovu rezultata analize donijela odluku kojom bi se i dalje limitirao prostor i rizik za plasman ove vrste gotovinskih kredita. Pozitivni trendovi smanjenja ove vrste kreditiranja nijesu zastupljeni kod svih kreditnih institucija kod kojih je rizik i dalje prisutan, što zajedno sa iznosom NPL-a ovih kredita kod nekih kreditnih institucija, većim od prosjeka na nivou sistema, ukazuje na potrebu pojačanog praćenja ovog segmenta kreditiranja i u budućem periodu”, objašnjeno je iz vrhovne monetarne institucije.
Izvor: RTCG