drvni sortimenati, Vlada, izvoz

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata radi sprečavanja i ublažavanja posljedica nestašice drvnih sortimenata.

U skladu sa ovom Odlukom, kako navode u saopštenju Uprave za šume, izvoz određenih drvnih sortimenta (cijepanog ogrijevnog drveta dužine do 40 cm, iverja od nečetinara (lišćara), iverja od četinara, piljevine, drvnih otpadaka, ostataka i okoraka, kao i telegrafskih, telefonskih i električnih stubova obrađenih do glatke površine) obavljaće se isključivo na osnovu dozvole za izvoz.
Dozvolu za izvoz na period od 60 dana izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donošenjem rješenja, na osnovu zahtjeva pravnog lica ili preduzetnika za svaku pojedinačnu pošiljku.
Za izdavanje dozvole za izvoz, osim zahtjeva, neophodno je dostaviti i ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata zaključen sa uvoznikom ili profaktura, dokaz o svojini nad drvnim sortimentima koji se izvoze, list nepokretnosti i rješenje kojim se odobrava sječa drvnih sortimenata, dokaz o upisu u evidenciju prometa drvnih sortimenata, ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata i dokaz o izvršenoj uplati ugovorene cijene sa plaćenim porezom na dodatu vrijednost, ako izvoznik nije vlasnik šume iz koje potiču drvni sortimenti i dokaz o izvršenim poreskim obavezama u skladu sa zakonom.
Evidenciju o izdatim dozvolama za izvoz određenih drvnih sortimenata vodiće Ministarstvo, a ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se do 1. maja 2023. godine.
U obrazloženju odluke navodi se da zbog značajnog odliva drvnih sortimenta u oblom stanju, usljed nedovoljne kontrole i evidencije izvršavanja ugovora o korišćenju šuma od 2010. do 2015. godine, Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu bila prinuđena da, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, uvede ograničenje izvoza u ovoj oblasti. Efekti dosadašnje primjene su očigledni i apsolutno su na fonu toga da je zaustavljen izvoz drvne sirovine, a da se značajno uvećava izvoz prerađenog drveta, što su bili i ciljevi odluke.
“Daljom primjenom Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata spriječiće se nestašica drvnih sortimenata na domaćem tržištu, a privredna društva će imati stabilnije poslovanje. Osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će građani imati sigurno snabdijevanje ogrevnim drvetom. Takođe, primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa”, navodi se u saopštenju.