Osnovna škola Jovan Draganić – Nikšić raspisala je konkurs za posao profesor/ica crnogorskog, srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine. Konkurs traje do 16. februara.
Kandidat/kinja mora ispunjavati sledeće uslove: imati odgovarajuću stručnu spremu, VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, položen stručni-pripravnički ispit za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu), crnogorsko državljanstvo.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ Jovan Draganić – Petrovići bb u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.