oglas za posao niksicoglas za posao niksic

JU OŠ Braća Bulajić-Nikšić raspisuje oglas za nastavnik/ca fizike
Konkurs je raspisan 19. februara i trajaće 15 dana. Potreban jedan izvršilac.

Radno iskustvo-položen stručni pripravnički ispit

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom ,5 nastavnih časova sedmično

Napomena:
Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: -Završen fakultet za profesora/icu fizike – fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila),VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivi dva (240 odnosno 300 kredita CSPK- a u skladu sa posebnim propisom; -položen stručni ispit za rad obrazovnim-vaspitnim ustanovama; -licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; -crnogorsko državljanstvo ili kopija biometrijske lične karte; -važeće ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdrastvenoj sposobnost za obavljenje poslova navedenog radnog mjesta; -da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; Dokaze o ispunjenosti uslova,kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije.

Telefon:068/040-851
Email:skola@os-bbulajic.edu.me