posao

JU Narodna Biblioteka ,,Njegoš” raspisuje oglas za posao na poziciji ekonom/kinja. Konkurs je raspisan 4. januara i traje osam dana. Za posao je potreban jedan izvršilac.

Uslovi: III nivo kvalifikacije srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja u obimu od 180 kredita CSPK-a.
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
-prijava;
-CV (kratkabiografija);
-uvjerenje o crnogorskom državljanstvu
-ovjerena fotokopija biometrijske lične karte; -diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (ovjerena fotokopija);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Broj prijave: 201172000683

Kontakt telefon 040/225-222