Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Milo Đukanović, dala saglasnost opštini Nikšić na kreditno zaduženje za refinansiranje dugova od 5,5 miliona eura, uz nižu kamatnu stopu, čime će se značajno smanjiti troškovi finansiranja.

Nastavljajući realizaciju politike finansijske konsolidacije i racionalizacije javne potrošnje, Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o refinansiranju postojećih dugova opštine Nikšić prema komercijalnim bankama i rješavanju pitanja racionalizacije broja zaposlenih u organima i službama lokalne uprave, kao i javnim ustanovama, privrednim društvima i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština.

“U cilju racionalizacije rashoda, opština Nikšić planira da iznos od milion eura iskoristi za program sporazumnog prestanka radnog odnosa za blizu 100 zaposlenih, uz isplatu otpremnine, čime će se obezbijediti ušteda kod bruto zarada u mjesečnom iznosu od oko 73.500 eura. U diskusiji je posebno istaknuta činjenica da za ovaj kreditni aranžman nije potrebna državna garancija“, saopšteno je iz Vlade.

U sklopu reforme sistema obrazovanja, Vlada Crne Gore je posvetila posebnu pažnju pitanjima reforme visokog obrazovanja i budućeg ustrojstva Univerziteta Crne Gore.

“Polazeći od fundamentalnog značaja visokog obrazovanja za ukupan društveno-ekonomski razvoj, Vlada je u saradnji sa Savjetom za visoko obrazovanje i Univerzitetom pristupila ovoj problematici u cilju podizanja kvaliteta i standarda obrazovanja, u skladu sa javnim interesom i potrebama tržišta rada“, navedeno je u saopštenju.

Na osnovu detaljne analize postojećeg stanja, Vlada je u ovoj fazi dala smjernice Ministarstvu prosvjete za naredne korake u definisanju konkretnih rješenja vezanih za reorganizaciju, integraciju i finansiranje državnog Univerziteta, kao ključne obrazovne institucije.

U okviru procesa usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, čijim donošenjem će se ispuniti jedna od obaveza neophodnih za otvaranje pregovora za Poglavlje 12 – bezbijednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.