Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) pokrenuće danas 110 kilovoltni (kV) vod Lastva-Brezna, ukupne dužine 100 kilometara.
Kompanije je saopštila da je prethodni period bio veoma uspješan, te da su realizovani svi preduslovi stavljana u pogon privremene veze 110 kV Lastva – Brezna, te da će ova veza rasteretiti prenosnu mrežu od Nikšića, odnosno Perućice, prema Podgorici, a sve u cilju pouzdanije napajanja potrošača električnom energijom.
Iz CGES-a su pojasnili da je veza zapravo složeni vod koji se sastoji od više dionica dalekovoda, odnosno: 110kV Lastva – Kotor, zatim 400 kV Lastva – Pljevlja, te privremene 110 kV kablovske veze koja povezuje dva pomenuta voda.