"slobodne zone u Solunu",

Kraljevina SHS i Kraljevina Grčke sklopile su konvenciju o osnivanju “slobodne zone u Solunu”, na današnji dan, 10. maja 1923. godine. Ona je Jugoslaviji predata na upotrebu 6. marta 1925. na period od 50 godina.

Kraljevina SHS je u sklopu zone, koja obuhvata 94.000 kvadratnih metara, dobila isljučivo pravo upotrebe i carinsku upravu, ali ne i policijsku, jer je područje ostalo pod grčkim suverenitetom
Novi aranžman SFRJ i Grčke o tranzitu jugoslovenske robe preko slobodne zone luke u Solunu potpisan je 3. februara 1975. u Atini, s važnošću od deset godina, poslije čega se automatski produžava svakih pet godina.