Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta sufinansiraće projekte i programe od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ovoj godini.
Prijave se, kako je navedeno u konkursu, podnose do 27. avgusta.

Ministarstvo će sufinansirati nove projekte i programe iz likovne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, književnosti, književnog prevođenja, časopisa za kulturu i umjetnost, pozorišne djeltnosti, kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.
Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.