Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović posjetio je 19. februara opštinu Nikšić. Na radnom sastanku sa predsjednikom opštine Nikšić Veselinom Grbovićem i njegovim saradnicima/ama, ministar Numanović je aktuelizovao pitanja unapređenja i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, politiku jednakih mogućnosti, kao i kvalitetu života pripadnika/ca ranjivih društvenih kategorija.

 

Sastanak je obuhvatio i razmjenu mišljenja o budućim oblicima jačanja zajedničke saradnje.

Ministar Numanović je istakao da je Crna Gora prethodnih godina uspostavila dobar zakonodavni okvir po pitanju zaštite ljudskih i manjinskih prava, te da je potrebno da se ubuduće djeluje sa nivoa države, lokalnih zajednica, NVO sektora, medija, svih relevantnih institucija i cijelog društva, kako bi se usmjerila zajednička energija u smislu efikasne primjene donijetih zakona. Numanović je naglasio da bez poštovanja osnovnih ljudskih prava svih građana/k, nema ekonomskog boljitka niti jedne Opštine, a generalno ni države.

Ministar je iznio pohvale na račun opštine Nikšić, u dijelu poštovanja ljudskih i manjinskih prava, jer je napravila značajne iskorake i prednjači u stvaranju pretpostavki za otvaranje čitavog sektora servisa, sa fokusom na marginalizovane društvene grupe. Ministar je naglasio da Opština Nikšić svojim primjerom daje veliki dobrinos u pravcu poštovanja ljudskih i manjinskih prava, te da kroz adekvatnu primjenu loklanih akcionih planova sa tom praksom treba da nastavi.

Predsjednik Opštine istakao je činjenicu da je u poslednjih par godina dosta stvari urađeno na poboljšanju položaja pripadnika/ca ranjivih društvenih grupa. On je naročito istakao izgradnju tri Dnevna centra za stare, hemijsku čistionu gdje su upošljene dvije osobe sa Daunovim suindromom, te izgradnju stanova za pripadnike/ce romske populacije. Takođe, najavio je rad na otvaranju Dnevnog centra za osobe sa smetnjama u razvoja, starije od 27.godina, što je označeno kao velika poteškoća u proteklom periodu.

O problematici političke jednakosti takođe je razgovarano na sastanku i zaključeno da su žene najmanje marginalizovana grupa kao i da je pokrenuto dosta aktivnosti u cilju njihove što veće političke participacije i ekonomskog osnaživanja. Kroz multidisciplinaran pristup, a u saradnji sa obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, policijom, sudstvom, Centrom za socijalni rad otvorena nacionalna SOS linija za žene i djecu žrtve nasilja i skloništa za žene na kvalitetan način opravdava svoju svrhu.

U Nikšiću je, tokom 2015. godine, u tri navrata odlagana povorka ponosa iz bezbjednosnih razloga, kako je procjenila Uprava policije. Njih su inicirale, Podsjećanja radi, nevladine organizacije “Hiperion” i “LGBT Forum Progres”.

Predsjednik Grbović je izjavio da su predstvanici/e Opštine razgovarali sa organizatorima u više navrata, te najavio održavanje okruglog stola na temu položaja LGBT osoba u Crnoj Gori koji će prethoditi i održavanju očekivane povorke moguće do kraja godine.”Sve su to preduslovi, da ukoliko pripadnici/e LGBT populacijeiskažu želju za održavanjem povorke ponosa u Nikšiću, ona bude održana ove godine,kazao je Grbović.

Numanović i Grbović potpisali su danas Sporazum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama.

Prema podacima poslednjeg istraživanja o stavovima građana/ki u našem društvu o stepenu diskriminacije, LGBT osobe nalaze se među tri najmarginalizovanije grupe u Crnoj Gori. Ipak, zajedničkim radom institucija može se popraviti i omogućiti njihova potpuna integracija u društvu, zaključio je Numanović.