U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26. jun, a u sklopu završetka realizacije projekta “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” NVO Medija tim je organizovao okrugli sto “Zajednička strategija djelovanja protiv droga u Nikšiću”.

Cilj okruglog stola je bio poboljšanje strateškog djelovanja među organizacijama i institucijama koji se bave prevencijom bolesti zavisnosti kod mladih. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Crnogorske fondacije za HIV iz Podgorice, Kancelarije za prevenciju narkomanije Opštine Nikšić, Uprave policije Nikšić, predstavnici JU Prve srednje škole Nikšić, Omladinskog kluba mladih Nikšić, predstavnici udruženja roditelja i medija, kao i više nevladinih organizacija koji se bave prevencijom borbe protiv bolesti zavisnosti kod mladih u Nikšiću. Uvodno izlaganje je imala Ljubica Abramović rukovodilac Kancelarije za prevenciju narkomanije u Nikšiću koja je iznijela podatke o radu Kancelarije i problemima sa kojima se susreću mladi u Nikšiću vezano za konzumiranje opojnih droga u vrijeme pandemije virusa covid-19, ističući da je neophodno povećati broj vršnjačkih edukatora među mladima u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv bolesti zavisnosti. Profesorica Snežana Danilović je predstavila istraživanje Medija Tima o upotrebi droga kod nikšićkih srednjoškolaca, kao i preporuke koje su mladi kroz anketu uputili nadležnim institucijama sa ciljem da se pronađe adekvatan model kako bi se broj zavisnika kod mladih smanjio. Dr Aleksandra Marjanović iz Instituta za javno zdravlje je istakla da je urušen sistem vrijednosti u našem društvu, te da je potrebno više razgovarati sa omladinom i vršiti češća istraživanja među ovom populacijom o upotrebi droga, barem na svake dvije godine kako bi se pratili i kontrolisali trendovi zavisnosti od narkotika među mladima u našem društvu. Jedna od preporuka sa okruglog stola jeste da je problem narkomanije u Nikšiću moguće tretirati jedino i isključivo kroz zajedničko djelovanje institucija, škola, organizacija civilnog društva i građana. Potrebno je poboljšati međusektorsku saradnju između nadležnih institucija na lokalnom i državnom nivou kroz inplementaciju jasne i održive nacionalne strategije u borbi protiv droga u Crnoj Gori. Kao doprinos boljoj komunikacionoj strategiji u zajedničkom djelovanju među udruženjima koje se bave prevencijom i borbom protiv bolesti zavisnosti Medija tim je danas potpisao memorandum o saradnji sa Crnogorske Fondacije za HIV i virusne hepatitise iz Podgorice. “Uspješnom realizacijom ovog projekta dali smo doprinos smanjenju zloupotreba droga kod mladih u Nikšiću i povećali svijest zajednice o problemu i posljedicama koje narkomanija donosi sa sobom”, kazao je izvršni director Medija Tima, Duško Marković.
Projekat “Podizanje svijesti mladih Nikšića u borbi protiv droge” koji je relizovao Medija tim je usaglašen sa Nacionalnom Strategijom Vlade Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020, Zakonom o mladima, Strategijom za mlade 2017-2021 i Lokalnim planom akcije za mlade Opštine Nikšić u oblastima društvene brige o mladima kroz promociju zdravih stilova života, a dobio je finansisku podršku za svoju implementaciju od Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore.