Vlada Crne Gore do sada je dala saglasnost da se osam domaćih kompanija angažuje u svojstvu podizvođača na izgradnji auto-puta Bar-Boljare, među kojima se našla i kompanija Ramel iz Nikšića.

Pored nikšićke kompanije za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje pripremnih radova, duž cijele dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, angažovano je sedam kompanija iz Podgorice Geo max group, Inter project i Entasis, Institut Sigurnost, Geoprojekt, Hidrocop, Gratom L i Beton Montenegro.

Angažovanje domaćih podizvođača jedan je od najznačajnijih segmenata realizacije auto-puta Bar-Boljare, a shodno podklauzuli Ugovora o projektovanju i izgradnji ono ne može biti manje od 30 odsto u odnosu na ukupnu vrijednost projekta, uz uslov da je obezbijeđena prethodna saglasnost Vlade kao investitora.

“Posebna pažnja jeste posveća angažovanju domaćih podizvođača kako bi se omogućio odgovarajući transfer znanja i tehnologija u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja crnogorskih kompanija, kao i sticanja odgovarajućeg iskustva i razvijanja sposobnosti i vještina. To će domaćim kompanijama omogućiti, prije svega opstanak na tržištu u uslovima oštre konkurencije i sve teže predvidivih tržišnih kretanja, a zatim i dalje unapređenje poslovanja, rast i razvoj”, kazali su u Ministarstvu.

Oni su ukazali da je prilikom davanja saglasnosti za angažovanje podizvođača, posebna pažnja posvećana datumu registracije kompanije koji mora biti prije 1. januara 2012. godine, posjedovanju odgovarajućih licenci u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, opreme i kadrovske strukture, kao i referentnosti preduzeća.

“Izvođač radova nastavlja pregovore i sa drugim domaćim podizvođačima, a tek se očekuje angažman velikih crnogorskih građevinskih preduzeća, nakon završetka programa ra dova, kao klj učnog dokum za praćenje realizacije ugovo ra”, naveli su u resoru na čijem je čelu Ivan Brajović

Osim podizvođača, CRBC je do sada uposlio i druga domaća pravna lica u svojstvu dobavljača, koji obavljaju usluge špedicije, transporta, kupovine ma terijala i opreme.