oglas za posao

JU OŠ Mileva Lajović Lalatović raspisuje konkurs za profesora/icu matematike, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Kandidat/kinja za profesora/icu matematike treba da ispunjava sledeće uslove:
– završen fakultet za profesora matematike, profesora matematike i informatike, diplomirani matematičar, profesor matematike i fizike, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (240 odnosno 300 kredita CSPK-a);
– položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;- dozvolu za rad (licencu);
– crnogorsko državljanstvo;
– ima opštu zdravstvenu sposobnost i
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Trajanje konkursa: 15 dana. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, s tim što se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija biometrijskre lične karte, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović ” Nikšić, Vuka Karadažića 104. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontakt telefon: 040/242-976 i 040/242-937