JU OŠ “Luka Simonović” raspisuje konkurs na radno mjesto: Pomoćnik/ca direktora/ice, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, na period od 4 godine, puno radno vrijeme.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove:

  • 1) ima najmanje VII 1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika razredne nastave, odnosno nastavnika obaveznog ili izbornog nastavnog predmeta, ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
    2) Ima licencu za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
    3) Ima sedam godina radnog iskustva u nastavi;
    4) Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
    Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ „Luka Simonović“, Nikole Tesle bb, 81 400 Nikšić, radnim danima od 09 h do 12 h. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.