Oglas za posaooglas za posao
JU OŠ Dušan Đukanović raspisuje konkurs za radnika/cu na poslovima održavanja higijene, objekata i opreme i poslovima grijanja
Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: osim opštih uslova (crnogorsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost), kandidati/kinje treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: završena osnovna škola, I2 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, bez obzira na pol i radno iskustvo; raspored radnog vremena je prije podne; smještaj, ishrana i prevoz nijesu obezbjeđeni; provjera radnh sposobnosti nije predviđena.
Oglas je objavljen 22. septembra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
068/880-601