JU Gimnazija “Stojan Cerović” raspisuje oglas za profesora informatike.
Potreban je jedan izršilac.
Uslovi: Nastavu mogu izvoditi nastavnici/nastavnice koji/koje imaju VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240, odnosno 300 kredita CSPK) i završili/le slijedeće studije i stekli sledeća zvanja: • diplomirani matematičar, smjer računarske nauke, smjer primijenjena matematika • diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računari • diplomirani inženjer organizacionih nauka, smjer informacione tehnologije • profesor osnova tehnike i informatike. Kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu. Kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava posebne uslove u skladu sa članom 100a , te članom 101 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.
Oglas je objavljen 23. oktobra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
040/231-847
231-847
skola@gim-nk.edu.me